กิจกรรมจิตสาธารณะ
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมวันปีใหม่
๙ มกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมวันไหว้ครู
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สาธิต Sport Day
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กิจกรรม Dance for your health
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘