อาจารย์อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ พันธุ์พานิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์อัจฉรา สุเสวี
หัวหน้าสำนักงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 


อาจารย์ปิยะนันท์ ภักดีบำรุงี

 

อาจารย์ปารณีย์ น้อยแสงี
เลขานุการ

อาจารย์อาจารย์อุมาภรณ์ รอดมณี
หัวหน้างานการนิเทศการศึกษา
อาจารย์ชุติมา ทศเจริญ

 อาจารย์นิรณี อุทโยชาติอาจารย์สิริกุล อำนาจเกียรติกุลิอาจารย์วรดร ใบพักตร์ิ


อาจารย์พรพรรณ เสริมพงษ์พันธี
เลขานุการ
อาจารย์อาจารย์นุช พุ่มเพชรี
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้ช่วยศาสตราจารย์โชตรัศมิ์ จันทน์สุคนธ์

 

 


อาจารย์วรรณิศา ปลอดโปร่ง


อาจารย์สิริกุล อำนาจเกียรติกุลิ
เลขานุการ