ผู้อำนวยการการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สำนักงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- งานเว็บไซต์ (Web Site)
- งานข้อมูล SAR
- งานข้อมูลนิสิต
- งานจุลสาร
- งานเลขานุการ


งานการนิเทศการศึกษา

- งานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  (ศษ291 / ศษ391 / ศษ491 / ศษ591 / ศษ592)
- งานติดตามและประเมินผลการนิเทศ
- งานประสานงานกับมหาวิทยาลัย
- งานจัดบุคลากรร่วมสอนกับคณะศึกษาศาสตร์
- งานจัดอบรมอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน

งานส่งเสริมศักยภาพนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- งานส่งเสริมภาพลักษณ์นิสิต
- โครงการพิเศษ
- งานจิตสำนึกสาธารณะ  (Public  Mind  Activities)
- งานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก